Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Dobra Rodzina"     ul. Raciborska 95 47-208    Reńska Wieś     powiat Kędzierzyn-Koźle

konto:
PBS K-Koźle 44888210322001002901820001

Statut
Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych "Dobra Rodzina"

§ 1 - Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Dobra Rodzina" w Kędzierzynie-Koźlu zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie jest społeczną, samorządną organizacją pozarządową, posiadającą osobowość prawną.
3. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest Kędzierzyn-Koźle.
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i pozyskiwać wolontariuszy.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących jedynie realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej w całości służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziały między jego członków.
6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
7. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 2 - Cele i sposoby działania

Celem stowarzyszenia jest:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób w szczególności przez:
a) ochronę i promowanie praw dziecka, w szczególności prawa dziecka do rodziny.
b) propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
c) reprezentowanie i obrona interesów rodzin wobec organów administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucji.
d) pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.
e) organizowanie samopomocy rodzin zastępczych poprzez:
- spotkania grupowe celem wymiany doświadczeń,
- spotkania towarzyskie,
- wyjazdy integracyjne.
f) poradnictwo dla kandydatów i już funkcjonujących rodzin zastępczych (szkolenia, spotkania integracyjne, warsztaty, porady specjalistyczne).
g) organizowanie wypoczynku dla rodzin zastępczych
h) organizowanie imprez kulturalno - sportowych
i) tworzenie i prowadzenie świetlic, placówek oraz ośrodków działających na rzecz rodzin i dzieci
2. Wymiana poglądów i doświadczeń poprzez:
- kontakty i współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnym profilu działania,
- udział w spotkaniach tematycznych i konferencjach na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- własne publikacje w prasie, radiu i telewizji.
3. Promocja i organizacja wolontariatu.
4. Tworzenie partnerstw z innymi podmiotami.

§ 3 - Członkowie, ich prawa i obowiązki

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
2. Członkiem zwyczajnych może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która akceptuje cele Stowarzyszenia i daje gwarancję realizacji jego założeń.
3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która pisemnie zadeklaruje na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która poprzez swoją wybitną działalność nawiązuje do idei bliskich celom Stowarzyszenialub też wniosła szczególne zasługi w jego rozwój.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyj,uje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez uchwałę Walnego Zebrania, na wniosek Zarządu.

§ 4

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia w zebraniach oraz wszelkich innych działaniach inicjowanych przez władze Stowarzyszenia,
c) podejmowania inicjatyw dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
d) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem Stowarzyszenia,
e) odwoływania się od decyzji zarządu i władz Stowarzyszenia do Walnego Zebrania.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego udziału w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia
c) terminowego opłacania składek członkowskich.
3. Członek wspierający:
a) ma prawo uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym,
b) nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego,
c) jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanej pomocy oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy:
a) ma prawo uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym,
b) nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego,
c) nie opłaca składek członkowskich,
d) jest obowiązany do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 5

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,
c) skreślenia z listy członków z powodu nie opłacenia składni członkowskiej przez jeden okres płatności,
d) wykluczenia na podstawie decyzji Zarządu w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia. Od decyzji Zarządu o skreśleniu bądź wykluczeniu, zainteresowanemu nie przysługuje prawo odwołania.
e) wykluczenia na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
f) pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.

§ 6 - Władze i struktura organizacyjna

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 7 - Walne Zebranie

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a) Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia.
b) Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
c) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządy i Komisji Rewizyjnej.
d) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
e) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
f) Uchwalanie zmian statusu Stowarzyszenia.
g) Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
h) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
i) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
j) Uchwalanie wysokości składek członkowskich i wysokości wpisowego.
4. Zwyczajne Walne Zebrane jest zwoływane przez Zarząd raz na rok.\
5. Nadzwyczajne Zebranie jest zwoływane na podstawie decyzji Zarządu, żądania Komisji Rewizyjnej lub pisemnego wniosku co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia - w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia decyzji, żądania lub pisemnego wniosku.
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że Walne Zebranie podejmie decyzję o zmianie systemu głosowania.
7. W walnym Zebraniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§ 8 - Zarząd

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z przynajmniej 4 członków: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. Pozostali wybrani zostają Członkami Zarządu. Każdorazowo przed wyborem nowego zarządu ustala się liczbę jego członków.
3. W przypadku zdekompletowania Zarządu w trakcie trwania kadencji może on dokoptować członków, jednak w liczbie nie większej niż ? obowiązującego składu pochodzącego z wyborów.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach innych niż majątkowe uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż cztery razy w roku.
7. W posiedzeniach Zarządy mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, pozostali członkowie Stowarzyszenia i inne osoby zaproszone przez Zarząd.
8. Praca we władzach Stowarzyszenia jest pracą nieodpłatną.

§ 9 - Kompetencje Zarządu

1. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
a) Kierowanie działalnością Stowarzysznia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania.
b) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
c) Uchwalanie i realizacja merytorycznych i finansowych planów działania Stowarzyszenia z uwzględnieniem wytycznych Walnego Zebrania oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.
d) Sprawozdanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia - podejmowanie decyzji w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
e) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 1 pkt 7.
f) Zwoływanie Walnego Zebrania.
g) Decydowanie i podejmowanie uchwał w innych sprawach, mających znaczenie dla działalności i rozwoju Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.
2. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
a) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
b) Inicjowanie i prowadzenie prac wynikających z postanowień statutu.

§ 10 - Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierją ze swego grona przewodniczącego i dwóch członków.
3. W przypadku zdekompletowania Komisji w trakcie trwania kadencji może ona dokooptować członków, jednak w liczbie nie większej niż 2 osoby.
4. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą:
a) być członkami Zarządu ani pozostawać z jego członkami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Kadencja Członków Komisji trwa 3 lata.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
a) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
b) Występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi oraz żądanie wyjaśnień dotyczących ustaleń przeprowadzonej kontroli.
c) Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz wnioskowanie o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi.
d) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz posiedzenia Zarządu.

§ 11 - Majątek i fundusze

1. Majątek Stowarzyszenia stanowić mogą: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami postawiania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) dotacje,
c) darowizny, zapisy i spadki,
d) wpływy z działalności statutowej,
e) dotacje i subwencje, dochody z ofiarności publicznej,
f) dochody z działalności gospodarczej,
g) dochody z majątku Stowarzyszenia,
h) odsetki, dochody z kapitału,
i) inne wpływy majątkowe uregulowane w przepisach prawa.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Stowarzyszenie posiada reprezentację łączną dwuosobową. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa i Skarbnika lub Wiceprezesa i Skarbnika.
5. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić tymczasowego pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów i oświadczeń w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych.

§ 12 - Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzysenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości głosów- 2/3, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku nieobecności na Walnym Zebraniu wymaganej liczby osób do stwierdzenia jego prawomocności, ustala się drugi termin Walnego Zebrania, które jest ważne bez względu na jego liczbę przybyłych członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczeniu majątku. Dla przeprowadzenia likwidacji Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną.
4. W razie likwidacji Stowarzyszenia majątek będący jego własnością przeznacza się an cele wskazane przez Walne Zebranie.

Nasi partnerzy:

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. J.F. Białych 7
44-200 Rybnik
logo Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie ALTERNATYWA - S.A.P.R.A.
Ul. Kościuszki 55a
48-200 Prudnik
logo Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie ALTERNATYWA - S.A.P.R.A.
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4, pok.35-36
45-064 Opole
logo Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Fundacja Świętego Mikołaja
ul. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno
logo Fundacja Świętego Mikołaja
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
logo Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
Klub Morsy Dębowa Kedzierzyn-Koźle
ul. Dębowa
47-200 Kędzierzyn-Koźle logo Klub Morsy Dębowa Kedzierzyn-Koźle
Koło PZW Reńska Wieś KOFAMA
ul. Poniatowskiego 10
47-200 Kędzierzyn-Koźle logo  Klub Morsy Dębowa Kedzierzyn-Koźle