Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Dobra Rodzina"     ul. Dmowskiego 3b/5 47-220    Kędzierzyn-Koźle     powiat Kędzierzyn-Koźle

konto:
PBS K-Koźle 44888210322001002901820001

AktualnościPoniżej znajduje się link do książki, która jest efektem dwuletniego projektu pn Partnerstwo na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego w Województwie Opolskim    


Rodzicielstwo zastępcze
----------------------------------------------------


Konferencja 2019 pn.


"Partnerstwo na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego w Województwie Opolskim"

Pod poniższym linkiem znajduje się przedstwaienie pt. "Historia pewnego jajka" w wykonaniu członków Stowarzyszenia

"Historia pewnego jajka"


Zapraszamy do zapoznania się z linkiem zawierającym streszczenie wystąpienia Pani Danuty Hryniewicz pt. "Dziecko pomiędzy..."    TREŚĆ WYSTĄPIENIAZapraszamy do zapoznania się z linkiem zawierającym streszczenie wystąpienia Pani Małgorzaty Sawickiej     TREŚĆ WYSTĄPIENIAZapraszamy do zapoznania się z linkiem zawierającym streszczenie wystąpienia Pani Patrycji Kaszubskiej pt. "Czynniki osobowe warunkujące zaangażowanie ojców zastępczych w realizację rodzicielskiej działalności w rodzinnych domach dziecka"    TREŚĆ WYSTĄPIENIAZapraszamy do zapoznania się z linkiem zawierającym streszczenie wystąpienia Pana Adama Grzegorczyka    TREŚĆ WYSTĄPIENIAZapraszamy do zapoznania się z linkiem zawierającym streszczenie wystąpienia Pani Alicji Kalus     TREŚĆ WYSTĄPIENIAPrelegenci

Hryniewicz Danuta; pedagog, psycholog, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Autorka i realizatorka programów pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Od lat pracuje z rodzinami zastępczymi i dziećmi w nich przebywającymi – prowadzi warsztaty, treningi, terapię ze szczególnym naciskiem na problemy będące efektem zaburzeń więzi i urazów. Współpracuje z ROPS w Katowicach, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi. Autorka książek o specyfice; pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom. Autorka wielu wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.


Małgorzata Sawicka; współzałożyciel i prezes Zarządu Fundacji „Przystanek Rodzina”. Z wykształcenia magister inżynier informatyk, z blisko 20 letnim doświadczeniem menadżerskim w sektorze bankowym, jednak zawsze skłaniająca się w kierunku pracy, mającej na celu pomoc potrzebującym osobom. Prywatnie szczęśliwa córka, siostra i żona, kochająca życie rodzinne. Z zamiłowania ukochana „ciocia” wszystkich spotkanych dzieci, która zrobi wszystko, co możliwe, aby zobaczyć uśmiech na ich buziach. Celem jej działalności jest wspomaganie rodzin i dzieci w pieczy zastępczej w bezpośredni sposób. Uważa, że najważniejszym czynnikiem w rozwoju dzieci będących w pieczy zastępczej jest ich najbliższe otoczenie rodzinne - sprzyjające i zapewniające im możliwość indywidualnego rozwoju fizycznego i intelektualnego


Adam Grzegorczyk; psycholog, wychowawca, doradca personalny, trener biznesu i organizacji pozarządowych, członek wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego oraz Wiceprezes Fundacji Bądź Dobroczyńcą. Od ponad 15 lat aktywnie działający na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie m.in. : poradnictwa specjalistycznego, grup wsparcia, zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Nieustannie na drodze doskonalenia własnych metod i wiedzy. Współtwórca licznych pomysłów i projektów dostarczających innowacyjne działania społeczne w woj. opolskim.


Patrycja Kaszubska-Dziergas; doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Adiunkt w Katedrze Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Główny przedmiot badań i zainteresowań naukowych koncentruje się wokół rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej, a szczególnie realizacji roli ojca zastępczego w rodzinnych domach dziecka. Jest opiekunem naukowym studenckiego Koła Naukowego Pedagogów sekcji Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej „POW”. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.


Alicja Kalus; doktor habilitowany, profesor UO. Pracownik naukowy w Instytucie Psychologii. Studia psychologiczne odbyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie w 2000 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii rodziny. Praca doktorska, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Braun-Gałkowskiej, dotyczyła psychologicznej charakterystyki małżeństw bezdzietnych i była efektem długoletniej pracy psychologa-praktyka w Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Opolu. Praca doktorska została opublikowana (A. Kalus, Bezdzietność w małżeństwie, Opole, 2002). Zainteresowania naukowe dr hab. Alicji Kalus, prof. UO konsekwentnie dotyczą psychologii małżeństwa i rodziny, w tym psychologicznych zagadnień związanych z bezdzietnością i adopcją. Psychologicznej problematyce adopcji poświęcona jest rozprawa habilitacyjna Funkcjonowanie systemu rodziny adopcyjnej. Analiza psychologiczna. Opole 2009. W 2011 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr hab. Alicja Kalus, prof. UO jest autorką licznych prac naukowych i popularnonaukowych dotyczących problematyki niepłodności w małżeństwie oraz adopcji, np. (2006). Childlessness and adoption: the experience of loss as a source of suffering. Journal of Physiology and Pharmacology, 57, 175-181; (2012) Psychosomatic Disorders Among Adopted People, Advances in Experimental Medicine and Biology. ss. 369-375: SPRINGER (IF 2); (2007). Adopcja w świetle modelu stresu. Psychologia Rozwojowa, t. 12, nr 3, 29-34; (2003). Zadowolenie ze swoich małżeństw par bezdzietnych niepłodnych, Małżeństwo i Rodzina, nr 3 (7), 12-18; (2008). Doświadczenie bezdzietności w małżeństwie. Życie i Płodność, 2/3, 81

--------------------------

--------------------------

--------------------------

----------------------------------------------------

--------------------------


Zapraszamy do zapoznania się z linkiem zawierającym wystąpienie Pani Danuty Hryniewicz pt. "Przywiązanie – trudna misja rodziny zastępczej"TREŚĆ WYSTĄPIENIA


Zapraszamy do zapoznania się z linkiem zawierającym wystąpienie Pani Joanny Luberadzkiej-Gruca pt. "Jak pozyskiwać i jak rozwijać rodziny zastępcze?"TREŚĆ WYSTĄPIENIAPrelegenci

Hryniewicz Danuta; pedagog, psycholog, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Autorka i realizatorka programów pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Od lat pracuje z rodzinami zastępczymi i dziećmi w nich przebywającymi – prowadzi warsztaty, treningi, terapię ze szczególnym naciskiem na problemy będące efektem zaburzeń więzi i urazów. Współpracuje z ROPS w Katowicach, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi. Autorka książek o specyfice; pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom. Autorka wielu wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.


Dr hab. Alicja Kalus, prof. UO Pracownik naukowy w Instytucie Psychologii. Studia psychologiczne odbyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie w 2000 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii rodziny. Praca doktorska, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Braun-Gałkowskiej, dotyczyła psychologicznej charakterystyki małżeństw bezdzietnych i była efektem długoletniej pracy psychologa-praktyka w Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Opolu. Praca doktorska została opublikowana (A. Kalus, Bezdzietność w małżeństwie, Opole, 2002). Zainteresowania naukowe dr hab. Alicji Kalus, prof. UO konsekwentnie dotyczą psychologii małżeństwa i rodziny, w tym psychologicznych zagadnień związanych z bezdzietnością i adopcją. Psychologicznej problematyce adopcji poświęcona jest rozprawa habilitacyjna Funkcjonowanie systemu rodziny adopcyjnej. Analiza psychologiczna. Opole 2009. W 2011 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr hab. Alicja Kalus, prof. UO jest autorką licznych prac naukowych i popularnonaukowych dotyczących problematyki niepłodności w małżeństwie oraz adopcji, np. (2006). Childlessness and adoption: the experience of loss as a source of suffering. Journal of Physiology and Pharmacology, 57, 175-181; (2012) Psychosomatic Disorders Among Adopted People, Advances in Experimental Medicine and Biology. ss. 369-375: SPRINGER (IF 2); (2007). Adopcja w świetle modelu stresu. Psychologia Rozwojowa, t. 12, nr 3, 29-34; (2003). Zadowolenie ze swoich małżeństw par bezdzietnych niepłodnych, Małżeństwo i Rodzina, nr 3 (7), 12-18; (2008). Doświadczenie bezdzietności w małżeństwie. Życie i Płodność, 2/3, 81


Ania Sabat, studentka I roku studiów magisterskich Nauk o Rodzinie ze specjalnością Asystent rodziny oraz II roku Pracy socjalnej na Uniwersytecie Opolskim. Moje zainteresowania naukowe wiążą się głównie z psychologią rodziny szeroko rozumianej. Jeśli chodzi o zainteresowania osobiste to są nimi taniec i śpiew. Od 16 lat wychowywana przez kochającą Ciocię Marysię.


Kaszubska Patrycja – magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Asystent w Katedrze Pedagogiki Społecznej w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Główne pole zainteresowań naukowych dotyczy problematyki dziecka i rodziny, rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej oraz ojcostwa. Jest opiekunem naukowym studenckiego Koła Naukowego Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej przy Katerze Pedagogiki Społecznej w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.


Justyna Tomczyk - doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zainteresowania badawcze: rodzina, rola i miejsce kobiet w społeczeństwie, problemy społeczne. Autorka wielu publikacji o tematyce socjologicznej.


mgr Beata Korzeniowska – psycholog. Aktualnie pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako specjalista pracy z rodziną oraz w Zespole ds. Interwencji Kryzysowej oraz Poradnictwa Specjalistycznego. Od wielu lat pełni funkcję biegłego sądowego z zakresu psychologii przy Sądzie Okręgowym w Opolu. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pracy z dziećmi i opiniuje w sprawach karnych oceniając psychologiczną wiarygodność zeznań świadków, szczególnie małoletnich wykorzystywanych seksualnie, a także w sprawach opiekuńczych oraz nieletnich. Od kilku lat prowadzi zajęcia ze studentami Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu z zakresu m. in. psychologii rozwojowej i pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania. Koalicjantka na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci oraz Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci. Członek Kampanii „Dobry Rodzic - Dobry Start”. Prowadzi także prywatny gabinet psychologiczny, w którym głównie pracuje z osobami z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, małżeństwami/parami w kryzysie, dziećmi w sytuacji rozpadu rodziny, jak też zajmuje się poradnictwem w zakresie trudności wychowawczych oraz psychoedukacją dla rodziców dotyczącą prawidłowości i zaburzeń w rozwoju dziecka – w tym także psychoseksualnego.


Jędrzej Michalak rodzic biologiczny, adopcyjny i zastępczy, wraz z małżonką prowadzi Rodzinny Dom Dziecka, reprezentuje Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych DOBRA RODZINA, członek grupy roboczej nad Standardami Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, członek grupy trenerów Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.


Edyta Wojtasińska psychopedagog, wieloletnia Przewodnicząca Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, mama zastępcza, koordynator projektu „Dobre działanie to w sedno wnikanie”, trener, animator, doradca, konsultant ustawy i kolejnych nowelizacji Ustawy o wspieraniu Rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Joanna Luberadzka-Gruca, socjolog, doradca Rzecznika Praw Dziecka, ekspert ds. rodzicielstwa zastępczego w Polsce, wiceprezes Fundacji Przyjaciółka, trener, animator, doradca, superwizor grupy trenerów Koalicji. Prowadzi warsztaty, treningi, szkolenia. Autorka wielu wystąpień na konferencjach. Współpracuje ze Związkiem Powiatów Polskich


--------------------------

----------------------------------------------------Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016

W dniu 29 maja 2016 roku świętowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Zorganizowaliśmy otwarty Rodzinny Festyn Sportowo-Rekreacyjny pn „Tanecznie, biegowo, rowerem i z kijami” przy Hali Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu. Imprezą towarzyszącą był III Bieg Pamięci Powstań Śląskich organizowany przez partnerskie stowarzyszenie KS Koziołek. Impreza zgromadziła ponad 340 osób. W biegach dziecięcych wystartowało ponad 120 dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych od trzyletnich przedszkolaków do szesnastoletnich gimnazjalistów. Biegi rozpoczynała taneczna rozgrzewka. W biegu rodzinnym wystartowały 24 rodziny na dystansie 500 metrów. Najmłodszy uczestnik startował w nosidełku na rękach taty. W biegu głównym wystartowało 140 zawodników na dystansie 5 i 10 kilometrów, wśród nich także rodzice zastępczy. Obok konkurencji biegowych był przygotowany obwód stacyjny z ćwiczeniami zręcznościowymi, wśród nich „stójka rowerowa”, rzuty do kosza, strzały do bramki i chodzenie na szczudłach. Dzieci otrzymały liczne nagrody, ciepły poczęstunek, napoje i słodycze. Atrakcją była dmuchana ścianka wspinaczkowa obsługiwana przez instruktorów.

Impreza promowała zdrowy styl życia i działania wzmacniające budowanie właściwych więzi rodzinnych. Promowała ideę rodzicielstwa zastępczego. Rodziny zastępcze zrzeszone w Stowarzyszeniu DOBRA RODZINA zorganizowały festyn dla otaczającego nas społeczeństwa a w szczególności dla rodzin z dziećmi.

Imprezę objęli Honorowym Patronatem Starosta Powiatowy i Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla.
Konferencja pn. Dzieci wychowują się w rodzinach

Prelegenci

Hryniewicz Danuta - pedagog, psycholog, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Autorka i realizatorka programów pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Od lat pracuje z rodzinami zastępczymi i dziećmi w nich przebywającymi – prowadzi warsztaty, treningi, terapię ze szczególnym naciskiem na problemy będące efektem zaburzeń więzi i urazów. Współpracuje z ROPS w Katowicach, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi. Autorka książek o specyfice; pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom. Autorka wielu wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.


Joanna Luberadzka-Gruca - socjolog, doradca Rzecznika Praw Dziecka, ekspert ds. rodzicielstwa zastępczego w Polsce, wiceprezes Fundacji Przyjaciółka, trener, animator, doradca, superwizor grupy trenerów Koalicji. Prowadzi warsztaty, treningi, szkolenia. Autorka wielu wystąpień na konferencjach. Współpracuje ze Związkiem Powiatów Polskich


Edyta Wojtasińska - psychopedagog, Prezes Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, mama zastępcza, koordynator projektu „Dobre działanie to w sedno wnikanie”, trener, animator, doradca, (konsultant ustawa, nowelizacja)?


Alicja Gawinek - Dyrektor biura/ Wiceprezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Członkini Zarządu Sieci SPLOT. Absolwentka Szkoły Liderów, Szkoły Trenerów STOP. Trener, animator, doradca. Moderator procesu tworzenia standardów.


Jędrzej Michalak - wraz z małżonką prowadzi Rodzinny Dom Dziecka, Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Dobra Rodzina, członek grupy roboczej nad Standardami Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, trener


Gerard Wilczek - pedagog, rodzic zastępczy, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych Dobra Rodzina, Członek grupy roboczej nad Standardami Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, trener, animator, prowadzi grupę wsparcia dla rodziców.


Iwona Kotala - mama zastępcza, Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych DOBRA RODZINAZapraszamy do zapoznania się z linkiem zawierającym TREŚĆ PRELEKCJI
Organizator Konferencji pn. Dzieci wychowują się w rodzinach

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych DOBRA RODZINA istnieje od 2010 roku. Zrzesza rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne oraz rodziny wielodzietne. Jest organizacją pozarządową, która zajmuje się ochroną i promowaniem praw dziecka, przede wszystkim prawa dziecka do wychowania w rodzinie jako środowiska prawidłowego rozwoju. Promuje ideę rodzicielstwa zastępczego w sytuacji gdy biologiczni rodzice nie mogą sprawować opieki nad dziećmi. Wspieramy rodziny zastępcze poprzez reprezentowanie ich w instytucjach państwowych. Angażujemy się w tworzenie dobrego prawa dla rodziny a także w nowelizację Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Pieczy Zastępczej. Inicjujemy działania samopomocowe dla rodzin. Prowadzimy spotkania grupy wsparcia. Organizujemy wypoczynek dla dzieci, młodzieży i rodzin w lecie i zimą, a także w ciągu roku szereg imprez kulturalno - sportowych skierowanych do szerokiego społeczeństwa. Organizujemy lekcje tańca, muzyki, zajęcia teatralne angażujące całe rodziny a także lekcje jazdy na nartach. Wszystkie nasze działania zmierzają do wszechstronnego rozwoju i poprawy sytuacji dzieci. W konsekwencji dorastające dzieci nie są już tylko odbiorcami naszych działań ale same współorganizują je przyczyniając się do rozwoju całego społeczeństwa. Jesteśmy członkiem zwyczajnym Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Stowarzyszenie nasze jest inicjatorem i aktywnym członkiem grupy roboczej, która w ramach działalności sieci SPLOT wypracowała Standardy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Patronat honorowy

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jest niezależną organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o zasady dialogu, demokracji i pomocniczości.

Naszą aktywność kierujemy do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw nieformalnych działających na rzecz zaspokajania potrzeb lokalnych. Inicjujemy, animujemy, wspieramy zmiany społeczne.

Naszym celem jest wspieranie organizacji pozarządowych poprzez usługi takie jak:

• gromadzenie, aktualizacja i upowszechnianie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizacji pozarządowych,

• prowadzenia usług doradczych z zakresu zarządzania organizacją, pisania projektówi problemów występujących w codziennym funkcjonowaniu organizacji,

prowadzenie szkoleń,

• współpracy z administracją publiczną poprzez inicjowanie procesów tworzenia lokalnego prawa regulującego zasady współpracy organów administracji z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami obywatelskimi.

Istniejemy, by pomagać.

Moderator

Damian Dec – Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego “Moja Przestrzeń”; absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, trener, animator i moderator angażujący się w przedsięwzięcia z zakresu budowania współpracy.

Starosta Powiatowy w Kędzierzynie-Koźlu Małgorzata Tudaj , rodzic zastępczy, Honorowy Członek Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych Dobra Rodzina, uczestnik II Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego

=======================================

III Kongres Rodzicielstwa Zastępczego pn. "Dziecko jest najważniejsze"
(kliknij aby uzyskać więcej informacji)


III Kongres Rodzicielstwa Zastępczego odbył się 9 czerwca 2015 roku w godzinach 9.00 – 16.30, w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.


Odwiedź nas na Facebooku

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje nowa ustawa - o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nasze stowarzyszenie bacznie przygląda się temu co się dzieje wokół tego dokumentu. Jesteśmy nim zainteresowani jako już istniejące rodziny zastępcze jak i z uwagi na to, że chcielibyśmy aby takich rodzin w przyszłości było jak najwięcej. Chcemy dobrze zrozumieć zapisy ustawy, aby coraz lepiej funkcjonować i być zachęcającym wzorem dla innych kandydatów na rodziny zastępcze, aby pomóc im w przejściu całej urzędniczej ścieżki tak, aby nie zniechęcić się już na początku wybranej drogi. Jednym z celów naszego stowarzyszenia jest promowanie rodzicielstwa zastępczego i cały czas dążymy do tego aby opracować plan działania, który pozwoli nam ten cel osiągnąć.

Dlatego wzięliśmy udział w szkoleniu, które pozwoliło usystematyzować naszą wiedzę na temat funkcjonowania stowarzyszenia, poprawić standardy działania w naszej grupie i dało nam szansę na skuteczne i profesjonalne reprezentowanie naszych interesów na zewnątrz.

Wszelkie aktualne wydarzenia związane z działalnością naszego stowarzyszenia znajdą Państwo na naszym profilu na portalach społecznościowych takich jak Facebook oraz Nasza Klasa. Aby móc w pełni je przeglądać konieczne jest posiadanie konta na przynajmniej jednym z tych portali.

Zapraszamy również na nasz profil na portalu You Tube (profil w budowie) gdzie będiemy starali się wmiarę regularnie umieszczać klipy wideo z imprez organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.


Plany Rozwoju Strategicznego na rok 2016.

Na podstawie wskazań członków stowarzyszenia -osób którym nie jest obojętny los dzieci i rodzin, które nie radzą sobie najlepiej z prozą życia codziennego, powstała koncepcja pokazująca priorytety działań naszego Stowarzyszenia. Lista działań powstała w ramach pracy warsztatowej w której uczestniczyło kilkanaście reprezentantów naszej organizacji:

1. Działania rzeczniczce, czyli wspieranie rodzin zastępczych poprzez reprezentowanie ich w instytucjach państwowych

2. Promowanie rodzicielstwa zastępczego-zachęcanie rodzin do podjęcia takiej roli, wspieranie tych którzy podjęli decyzję. Stworzenie programu na rzecz pozyskiwania rodzin zastępczych. Prowadzenie szkoleń dla przyszłych rodzin zastępczych. Wynikiem działań wspierających rodziny zastępcze miałaby być całkowita likwidacja Państwowych Domów Dziecka.

3. Podejmowanie wysiłków mających na celu popularyzowanie zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym nabycie uprawnień organizatora rodzicielstwa zastępczego przez Stowarzyszenia

4. Organizowanie wypoczynku dla rodzin zastępczych poprzez wysyłanie ich na wyjazdy wakacyjne, organizowanie festynów, imprez sportowych.

5. Samopomoc -wzajemna pomoc członków stowarzyszenia w różnych aspektach życia (materialna, psychologiczna itd. )

6. Rozbudowana sieć współpracy z organizacjami zajmującymi się podobnymi problemami.

7. Działania w ramach poradnictwa prawnego dla rodzin,

8. Organizowanie działań mających na celu wypełnienie czasu wolnego poprzez naukę języków obcych, zajęcia świetlicowe dla zainteresowanych dzieci i rodziców .

9. Pomoc o charakterze doraźnym: organizowanie posiłków, odzież, pomoc w nauce dla dzieci z rodzin: patologicznych, dotkniętych bezrobociem, nieradzących sobie.

10. Zapewnienie opieki dzieciom z ulicy poprzez działania pedagogów oraz pomoc psychologa,

Powyższa lista ma charakter hierarchiczny -plany zaprezentowano wedle ważności.

Wszystkie powyższe działania maja charakter merytoryczny. Należy jednoznacznie podkreślić, że równolegle powinno rozwijać się zasoby finansowe i administracyjne organizacji.

Nasi partnerzy:

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
ul. J.F. Białych 7
44-200 Rybnik
logo Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie ALTERNATYWA - S.A.P.R.A.
Ul. Kościuszki 55a
48-200 Prudnik
logo Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie ALTERNATYWA - S.A.P.R.A.
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4, pok.35-36
45-064 Opole
logo Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Fundacja Świętego Mikołaja
ul. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno
logo Fundacja Świętego Mikołaja
Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
ul. Wiejska 19
00-480 Warszawa
logo Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
Klub Morsy Dębowa Kedzierzyn-Koźle
ul. Dębowa
47-200 Kędzierzyn-Koźle logo Klub Morsy Dębowa Kedzierzyn-Koźle
Koło PZW Reńska Wieś KOFAMA
ul. Poniatowskiego 10
47-200 Kędzierzyn-Koźle logo  Klub Morsy Dębowa Kedzierzyn-Koźle